Algemene voorwaarden

Hieronder enige voorwaarden behorende bij een afspraak van Body of Light.

ANNULEREN kan gratis tot 48 uur vantevoren, zodat de gereserveerde tijd nog ingevuld kan worden. Niet op tijd geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Lianne Luijks en cliënt en deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten. Lianne Luijks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3. Afspraken. Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Lianne Luijks persoonlijk telefonisch door te geven. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Lianne Luijks de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Lianne Luijks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Lianne Luijks dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling. Lianne Luijks vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk. De gemelde tarieven zijn bij sommige behandelingen inclusief 21% btw en sommige zijn vrijgesteld van BTW. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Lianne Luijks is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 

5. Personeel / stagiaire in de praktijk. Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van Lianne Luijks zal deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kunnen uitvoeren. De cliënt mag deze mogelijkheid weigeren.

6. Persoonsgegevens en privacy. De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Lianne Luijks. De persoonlijke gegevens worden door Lianne Luijks opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

7. Geheimhouding. Lianne Luijks is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 

8. Aansprakelijkheid. Lianne Luijks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandel adviezen. Lianne Luijks is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal. De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Praktijk Lianne Luijks. Oosterpad 62. Bussum. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

10. Klachten. Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Lianne Luijks. Lianne Luijks dient de  cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Lianne Luijks de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Lianne Luijks en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

11. Gedrag. De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lianne Luijks het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

12. Recht. Op welke overeenkomst tussen Lianne Luijks en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

AVG: Toestemming privacy beleid persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de cliënt Lianne Luijks toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen;

X           Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire.

X           Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn verzekeringsgegevens voor van een behandeling via doorverwijzing / contract met ziektekostenverzekeraar.

X           Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn klachten op een papieren en/of digitale kaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn proble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

X           Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de behandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

X           Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn probleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De cliënt  heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken en dit dan ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE;

Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen!

Voor verder info over de AVG en bescherming persoonsgegevens kunt u klikken op de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/zorgverleners-en-de-avg.

ADRES

Body of Light
Oosterpad 62
1402 NG Bussum (NH)

OPENINGSTIJDEN

Van maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag op verzoek

VBAG.png Rbcz TCZ2022.jpg

CONTACT

Mobiel: 06 51 99 36 52
E-mail: info@lianneluijks.nl
Voorkeur is om een sms / WhatsApp bericht te sturen.

whatsapp-512.png

Tijdens behandelingen staat het 06 nummer uit.


LOCATIE